Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací

 

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací – opravy IT zařízení a reklamační řád obchodní společnosti PC Pohotovost Liberec a Webyplus (dále jen „VOP“)

 

  1. Úvodní ustanovení

Předmětem těchto VOP je úprava právních vztahů mezi PC Pohotovost Liberec Webyplus se sídlem U Domoviny 472/21, Liberec IV – Perštýn, 460 01, IČ: 06881521 jako zhotovitelem a objednatelem opravy a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo – opravě věci uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

Tyto VOP se vztahují na provádění oprav IT zařízení, instalace IT zařízení a technologií, preventivní a servisní opravy IT zařízení a technologií.

Pro účely těchto VOP se zhotovitelem rozumí společnost PC Pohotovost Liberec Webyplus se sídlem U Domoviny 472/21, Liberec IV – Perštýn, 460 01, IČ: 06881521, jejímž předmětem činnosti jsou mimo jiné opravy elektrických zařízení (dále jen jako „zhotovitel“).

Pro účely těchto VOP se objednatelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, pro kterou zhotovitel na základě její písemné či telefonické objednávky ve formě zakázkového listu má provést opravu, úpravu či jiné servisní práce na IT zařízení (dále jen jako „objednatel“).

Pro účely těchto VOP se opravou rozumí činnost, kterou se zejména odstraňují vady IT zařízení, následky jeho poškození nebo účinky jeho opotřebení (dále souhrnně jen „oprava“).

Objednatel je s těmito VOP zhotovitele seznámen v případě opravy nebo servisu IT nejpozději při předání zařízení do opravy. Objednatel přijímá a uznává následující VOP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací .

Od těchto VOP se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem.

  1. Průběh opravy, cena díla, převzetí díla

Objednatel přiveze IT zařízení do provozovny zhotovitele na vlastní náklady. V provozovně zhotovitele bude při předání sepsán zakázkový list (ZL), který je písemnou objednávkou opravy a zároveň smlouvou o dílo.

 

Zhotovitel je oprávněn požadovat při převzetí zařízení do opravy přiměřenou zálohu. Odmítne-li objednatel tuto zálohu zhotoviteli uhradit, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Do doby uhrazení požadované zálohy není zhotovitel povinen začít s prováděním opravy a o dobu, která uplynula od uzavření smlouvy do složení zálohy, se prodlužuje doba plnění zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení opravy, který byl v ZL označen jako předpokládaný termín dokončení opravy. Hrozí-li však nikoli z důvodů zaviněných zhotovitelem, že oprava nebude provedena v přepokládaném termínu uvedeném v ZL, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost a zároveň stanoví nový termín dokončení opravy, který vyznačí písemně do ZL spolu se skutečností, že byl objednatel na prodloužení termínu dokončení opravy upozorněn a že s tímto prodlouženým termínem vyslovil či nevyslovil souhlas. V případě nesouhlasu objednatele s prodloužením termínu opravy je zhotovitel oprávněn v opravě nepokračovat a od smlouvy odstoupit, přičemž objednatel se zavazuje v takovém případě zaplatit zhotoviteli cenu a náklady za opravu dle ceníku zhotovitele, resp. její část provedenou zhotovitelem do jeho odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel neumožňuje při provádění opravy použití prostředků dodaných objednatelem, ledaže na tomto postupu objednatel trvá a vyjádří s tímto postupem písemný souhlas. Předpokládaná cena opravy uvedená v ZL je cenou určenou dle nezaručeného rozpočtu. Zjistí-li zhotovitel při provádění opravy, že z důvodu rozsahu prací či nákladnosti práce bude předpokládaná cena opravy uvedená v zakázkovém listu překročena, je povinen o tomto objednatele vyrozumět. Zhotovitel je v takovém případě po oznámení potřeby navýšení předpokládané ceny opravy uvedené v ZL jednostranně zvýšit, nejvýše však o 10%. Při potřebě navýšení předpokládané ceny opravy uvedené v ZL o více než 10% z původní předpokládané ceny díla uvedené v ZL je zhotovitel cenu opravy navýšit jen se souhlasem objednatele s takovým navýšením ceny opravy. Novou předpokládanou cenu opravy vyznačí zhotovitel do ZL, spolu se skutečností, že objednatel byl na navýšení ceny opravy upozorněn a že s touto změnou vyjádřil či nevyjádřil souhlas.

V případě nesouhlasu objednatele s navýšením ceny opravy je zhotovitel oprávněn v opravě nepokračovat a od smlouvy odstoupit, přičemž objednatel se zavazuje v takovém případě zaplatit zhotoviteli cenu a náklady za opravu dle ceníku zhotovitele, resp. její část provedenou zhotovitelem do jeho odstoupení od smlouvy. V případě potřeby navýšení předpokládané ceny opravy o více než 10% původní předpokládané ceny opravy dle zakázkového listu má objednatel právo od dané smlouvy odstoupit, je však povinen zaplatit zhotoviteli cenu a náklady za opravu dle ceníku zhotovitele, resp. její část provedenou zhotovitelem do jeho odstoupení od smlouvy.

Zhotovitelem poskytnuté plnění vyúčtuje zhotovitel objednateli při převzetí zařízení. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu a náklady opravy tak, jak mu budou zhotovitelem vyúčtovány. Cena opravy včetně nákladů na opravu je splatná v hotovosti či platební kartou prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zařízení od zhotovitele. Souhlasí-li zhotovitel s bezhotovostní úhradou, jsou cena a náklady opravy splatné ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném daňovém dokladu – faktuře. Při bezhotovostní platbě se považuje fakturovaná cena za uhrazenou okamžikem jejího připsání ve prospěch peněžního účtu zhotovitele.

V případě prodlení s úhradou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Úhradou smluvního úroku z prodlení není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v plném rozsahu i nad rámec těchto smluvních úroků z prodlení.

Objednatel je povinen při převzetí zařízení od zhotovitele předložit zhotoviteli ZL. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že osoba, která předloží zhotoviteli při převzetí zařízení ZL, se považuje za osobu zmocněnou objednatelem k převzetí zařízení, nepřebírá-li si zařízení sám objednatel.

Při prodlení objednatele s převzetím opravované věci je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uskladněním, přičemž pokud nebude prokázáno jinak, činí výše těchto nákladů dle ujednání zhotovitele a objednatele částku ve výši 100,- Kč bez DPH za každý den prodlení objednatele s převzetím zařízení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody. Nevyzvedne-li si objednatel zařízení ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne, kdy byl k vyzvednutí zařízení zhotovitelem vyzván, má zhotovitel právo zařízení prodat vhodným způsobem na účet objednatele. Zhotovitel je povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět, je-li mu známa adresa objednatele, a poskytnout mu dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci, která však dle dohody zhotovitele a objednatele nemusí být delší deseti dnů. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zařízení, vyplatí zhotovitel objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění, sankcí a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí objednatel uplatnit u zhotovitele. Prvním dnem prodlení objednatele s převzetím zařízení, přechází na objednatele nebezpečí škody na opraveném zařízení.

Zhotovitel může provedením opravy či jejích jednotlivých úkonů pověřit jinou osobu a objednatel uděluje podpisem ZL zhotoviteli souhlas s provedením opravy či jejích jednotlivých úkonů třetí osobou. Při provádění opravy jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by opravu prováděl sám.

Odstoupí-li objednatel od uzavřené smlouvy a zhotovitel již objednal náhradní díly k odstranění vad, má zhotovitel právo na náhradu nákladů, které mu objednáním náhradních dílů vznikly.

 

III. Záruka za jakost a reklamační řád

Zhotovitel odpovídá za vady provedené opravy, které má provedená oprava při převzetí zařízení objednatelem a v případě, že objednatel není podnikatelem, též za vady, které se vyskytnou po převzetí zařízení po provedení opravy v záruční době. Je-li oprava zařízení provedena vadně, má objednatel právo za podmínek zde stanovených, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Objednatel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady opravy (dále jen „reklamace“) v kterékoliv provozovně zhotovitele, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na povahu provedené opravy, případně i v sídle zhotovitele.

O převzetí zařízení k zjištění a provedení odstranění vady vystaví zhotovitel objednateli písemné potvrzení, které podepíší obě strany. Toto potvrzení je zároveň dokladem o předání a převzetí zařízení a potvrzením o reklamaci, resp. Dokladem o obsahu reklamace, v kterém se mimo jiné uvede, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník/spotřebitel požaduje.

Je-li objednatel spotřebitelem, rozhodne zhotovitel o uplatněné reklamaci po jejím řádném prověření ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od uplatnění práva objednatelem. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu provedené opravy nebo úpravy zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

O zamítnutí reklamace vystaví zhotovitel objednateli písemné odůvodnění a vyzve objednatele k vyzvednutí zařízení.

Je-li objednatel spotřebitelem, musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

Po odstranění vady vydá zhotovitel objednateli, který není podnikatelem, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Nestanoví-li tyto VOP jinak, použije se na otázky výslovně neupravené těmito VOP zákon č. 89/1989 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Odchylná ujednání obsažená v zakázkovém listu mají přednost před ustanoveními těchto VOP. V případě, že se kterékoli ujednání těchto VOP stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají tím ostatní ujednání nedotčena.

Objednatel svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, resp. nájemcem či oprávněným uživatelem, IT zařízení, jež je předmětem díla – opravy a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zmocněn smlouvu o dílo – opravě v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít.